Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

Навчальні питання

Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

1. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

2. Юридична характеристика окремих складів злочину.

2.1. Злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров'я населення

2.2. Злочини, пов'язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення.

2.3. Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу.

2.4. Інші злочини проти здоров'я населення

Родовий об’єкт – здоров’я населення, його охорона від незаконного обігу наркотичних засобів, радіоактивного забруднення, епідемій.

Предмет– це обов’язкова ознака злочину:

1) наркотичні засоби (ст. 305–309,313–320);

2) психотропні речовини (ст.. 305 – 309, 313 – 314, 315, 317 – 320);

3) прекурсори (ст. 305, 306, 311, 312, 318, 320);

4) аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин (ст. 305—309, 313 – 315, 317, 320);

5) снотворний мак і конопля (ст. 310);

6) отруйні і сильнодіючі речовини (ст. 321);

7) одурманюючі засоби (ст. 322, 324);

8) мікробіологічні та інші біологічні агенти (ст. 326);

9) токсини (ст. 326);

10) допінг (ст. 323);

11) радіоактивно забруднені продукти та інша продукція (ст. 327).

Наркотичні засоби — це включені до Переліку речовини при­родного чи синтетичного походження (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2000р. № 770), препарати, рослини, які ста­новлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ни­ми. Наркотичні засоби рослинного походження — похідні різних сортів конопель (анаша, марихуана, гашиш тощо), опійні препарати, кокаїн; синтетичні наркотики — це наркотики, синтезовані в хіміч­них лабораторіях (часто в кустарних) із різних хімічних речовин (наприклад, перветин, метадон, фентаніл, фенамін, мелоквалон та інші).Психотропні речовини — це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та чинити депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або викли­кати порушення сприйняття, емоцій, мислення чи поведінки, і становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання

До психотропних речовин відносять мескалін, амфетамін, барбітал, діазепам, феназепам, ЛСД тощо.

Прекурсори наркотичних засобів та психотропних речовин (далі — прекурсори) — це речовини та їх солі, що використовують­ся при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотроп­них речовин, включених до Переліку. Так, до прекурсорів відносять ацетон, етиловий ефір, соляну кислоту, сірчану кислоту, толуол.

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин — це заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку, хімічна структура і власти­вості яких подібні хімічній структурі та властивостям наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють. Звичайно виготовлення наркотиків–аналогів має місце при створенні нового фармацевтичного препарату, в ході якого ви­значається і вивчається низка речовин, які мають порівнянні влас­тивості, але дещо відрізняються своєю молекулярною структурою.

Мак снотворний чи опійний — це різні сорти маку, які містять алкалоїди опіуму (морфін, кодеїн, тебаїн тощо). Поширеним є виго­товлення макової соломки. Це зібрані будь–яким способом стебла і коробочки будь–якого сорту снотворного маку (за винятком власне макового насіння) в цілому вигляді або подрібнені аж до порошко­подібного вигляду. Нерідко з макової соломки різними способами (наприклад шляхом виділення наркотично активних алкалоїдів водою або органічними розчинниками) отримують опій екстракційний розчиненому, смолоподібному або твердому стані.

Коноплі (каннабіс) — поширені назви — посівні (звичайні, культурні), іноді — індійські — однорічна рослина, в якій плодоносні та квітучі верхівки (суцвіття), пилок і смола містять тетрагідро–каннабінол — наркотично активний алкалоїд. Наркотичні засоби конопляної групи — марихуана, гашиш, смола каннабісу, гашишне масло, всі ізомери тетрагідроканнабінолу.

Отруйні речовини — це речовини рослинного, тваринного і мінерального походження або продукти хімічного синтезу, здатні привпливі на живий організм викликати гостре або хронічне отруєння або смерть. Такі речовини віднесені Державною Фармакопеєю Ук­раїни до списку «А». До отруйних речовин відносяться ангідрид оц­тової кислоти, зміїна отрута, миш'як, метиловий спирт, обчищена бджолина отрута, ціаністий калій, стрихнін, сулема, атропіну суль­фат, різні поєднання ртуті тощо.

Сильнодіючі речовини — це речовини синтетичного або природ­ного походження, в тому числі рослини, що заподіюють небезпеч­ний вплив на організм людини, і можуть нанести шкоду її здоров'ю та життю при прийомі їх не в медичних цілях. Перелік сильнодію­чих речовин встановлюється Фармакологічним і Фармакопейним «Комітетом Міністерства охорони здоров'я України». До них відно­сяться транквілізатори (наприклад седуксен), ефедрин і псевдоефедрин, синтетичний етиловий спирт тощо.

Одурманюючі речовини — це засоби, що спричиняють одурманюючий ефект, який, зокрема, змінює психіку і поведінку людини, і, не входять до списку наркотичних, психотропних, отруйних і силь­нодіючих речовин. До одурманюючих засобів відносять клофелин, алкогольні суміші з будь–яким змістом клофелину, хлороформ, ефір, хлоротил, спиртові екстракти рослин, що містять алкалоїди тропа­нової групи, барбитурато–алкогольну суміш, суміш димедрола з алкоголем тощо.

Допінг — це речовини і методи, які використовуються для підвищення працездатності спортсменів, є потенційно небезпечними для здоров'я і заборонені для вживання антидопінговим Кодексом Олімпійського руху і компетентними органами відповідних спортив­них організацій. До заборонених речовин відносяться стимулятори, наркотики, анаболіки, диуретики, пептидні та гликсопротеїдні гор­мони та їх аналоги. Очевидно, що ці речовини належать до різних фармакологічних груп, однак вони об'єднані в допінги з позицій цілей їх застосування – штучне створення фізичного стану спортсме­на, сприятливого для досягнення ним спортивних цілей.

Мікробіологічні та інші біологічні агенти — це предмети і речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнічні препарати, мікроорганізми, патогенні для людей і тварин тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей. До біо­логічних агентів відносяться, наприклад, штами мікроорганізмів, речовини для обробки зерна, інші біологічно активні речовини і предмети — продукти біотехнологій.

Токсини — це сполуки (частина білкової природи) бактерійного, рослинного або тваринного походження, здатні при потраплянні в організм людини спричиняти захворювання або смерть (містяться в трутах змій, павуків, скорпіонів). Особливу небезпеку для здоров'я населення становлять токсичні речовини, які при проникненні в ор­ганізм людини через органи дихання, травлення або через шкіру мо­жуть викликати затяжні або хронічні, включаючи ракові, захворю­вання.

Продукти харчування чи інша продукція, радіоактивно за­бруднена понад допустимі рівні, — це продукти рослинногоаботваринного походження, призначені для вживання людьми, а також будь–яка інша продукція сільськогосподарського або іншого похо­дження, яка має на поверхні частинки радіоактивного матеріалу у вигляді пилу або містить радіоактивні частинки в клітках рослин або тварин понад допустимі рівні.

Ряд складів злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних за­собів в якості кваліфікуючих ознак передбачає здійснення незакон­них дій, якщо їх предметом були особливо небезпечні наркотичні за­соби і психотропні речовини, а також наркотичні засоби, психотроп­ні речовини, їх аналоги і прекурсори у великих і особливо великих розмірах.

Так, до особливо небезпечних наркотичних засобів віднесені, наприклад, ге­роїн, кокаїновий кущ, кока лист, макова соломка (концентрат з ма­кової соломки), ефедрин, опій. У свою чергу, особливо небезпечни­ми психотропними речовинами визнані, наприклад, катинон, ЛСД, ЛСД–25, парагексил, МДМА тощо.

Визначення невеликих, великих і особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зна­ходяться в незаконному обігу, проводиться на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 серпня 2000 р. № 188, яким Стверджені Таблиці (1, 2 і 3). Наприклад, незаконний обіг героїну У великих розмірах визнається, якщо вага його складає від 1,0 до 10 г, в особливо великих — від 10,0 і більше; макової соломки висушеної — у великих розмірах від 1 кг до 5 кг, в особливо великих – від 5 кг і більше; опію екстракційного – у великих розмірах від 50 г до 250 г, в особливо великих – від 250 г і більше. Так само визначені великі та особливо великі розміри незаконного обігу пси­хотропних речовин і прекурсорів.

Об'єктивна сторона злочинів, що розглядаються, полягає в суспільно небезпечному і протиправному заподіянні шкоди здоров'ю населення. Як правило, ці злочини вчинюються тільки шляхом дії, а деякі з них і бездіяльністю (наприклад, порушення правил зберігання і об­ліку наркотичних засобів, отруйних і сильнодіючих речовин, мікро­біологічних та інших біологічних агентів або токсинів).

Прості склади злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів сконструйовані в основному як формальні (виключення складає заволодіння наркотичними засобами шляхом викрадення, привласнення, шахрайства і зловживання службовим становищем). Водночас деякі злочини проти здоров'я населення мають матеріаль­ні склади (ст. 325—327), які передбачають два види наслідків;

1) створення загрози заподіяння шкоди здоров'ю населення і 2) фактичне заподіяння такої шкоди.

Окрім того, матеріальні склади мають і деякі злочини з кваліфі­куючими та особливо кваліфікуючими ознаками (наприклад, неза­конне введення в організм наркотичних засобів, якщо воно заподія­ло середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження потерпілому або заподіяння йому смерті (ч. 2 і 3 ст. 314), порушення вста­новлених правил обігу наркотичних засобів, якщо воно спричинило їх нестачу у великих розмірах (ч. 2 ст. 320), спонукання неповноліт­ніх до застосування допінгу, якщо воно заподіяло тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 323).

Там, де закон передбачає матеріальні склади, у тому числі наслі­док у вигляді створення загрози заподіяння шкоди здоров'ю насе­лення, обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є причинний зв'язок. При наслідках у вигляді фактичного заподіяння шкоди не­обхідно встановити, що саме це діяння, передбачене диспозицією статті знаходиться в причинному зв'язку з наслідком як необхідним і закономірним його результатом.

Для окремих складів злочину притамані і інші обов’язкові ознаки об’єктивної сторони, наприклад, спосіб - насильство, використання безпорадного стану (ст. 312, 314) , обставини – вчинення злочину, особою яка була засуджена за цією статтею, залучення неповнолітнього, кількість посіву, вчинення злочину групою осіб, публічність (ст. 309, 310, 311, 316), місце – (ст. 316).

Суб'єктивна сторонацього злочину з формальним складом ха­рактеризується прямим умислом. Важливе значення для кваліфіка­ції злочину має наявність мети, наприклад, збуту наркотичних засобів, радіоактивне забруднених продук­тів харчування чи Іншої продукції та Інших предметів. У більшості злочинів з матеріальним складом вина є тільки умисною (наприк­лад викрадення, привласнення наркотичних засобів, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовою особою сво­їм службовим становищем). Для таких злочинів, як по­рушення правил боротьби з епідеміями; порушення правил пово­дження з біологічними агентами чи токсинами; заготівля, пере­роблення або збут радіоактивне забруднених продуктів харчування характерна необережна форма вини до наслідків, хоч самі дії (безді­яльність) у вигляді порушення правил, можуть бути вчинені як умисно, так і через необережність.

Суб'єктцих злочинів як правило, загальний, тобто будь–яка осудна особа, яка досягла 16–річного віку. Лишеза викрадення (кра­діжку, грабіж, розбій) і вимагання наркотичних засобів, психотроп­них речовин або їх аналогів передбачена відповідальність осіб, які досягли 14–рІчного віку.

Спеціальний суб’єкт в складі злочину – заволодіння наркотичними за­собами шляхом зловживання службовим становищем, незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів, порушен­ня правил поводження з наркотичними засобами, отруйними і силь­нодіючими речовинами, біологічними агентами чи токсинами.

Злочини проти здоров'я населення — це пе­редбачені кримінальним законом винні, суспільне небезпечні дІяння, які створюють загрозу заподіяння шкоди або заподіюють фак­тичну шкоду здоров'ю невизначеного кола осіб.

Ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309 і ч. 4 ст. 311 закріплюють заохочувальні норми, які передбачають обов'язкове і безумовне звільнен­ня особи від кримінальної відповідальності за наявності певних передумов та підстав (добровільна здача наркотичних засобів, звер­нення до лікувальної установи і початок лікування від наркоманії тощо).

Види за без­посереднім об'єктом, предметом та об'єктивною стороною

1) злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров'я населення (ст. ст. 305 – 307, 309 – 311, 320 ,321,321-1, 321-2);

2) злочини, пов'язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для іх виготовлення (ст.ст. 308, 312, 313, 318 і 319);

3) злочини, пов'язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу (ст. ст 314 – 317, 322 – 324);

4) інші злочини проти здоров'я населення (ст.ст. 325 – 327).


6780856804560723.html
6780916355201657.html
    PR.RU™