Документальне оформлення та облік видачі кредиту  

Документальне оформлення та облік видачі кредиту

Підставою для надання кредиту є кредитний договір між позичальником та установою банку. На підставі розпорядження кредитного відділу здійснюється реєстрація позичкового рахунка в книзі реєстрації відкритих рахунків.

Перш ніж скласти кредитний договір, фахівці з кредитування банку проводять відповідну роботу щодо суб’єктів кредитування. Вони оцінюють кредитний проект, після чого ставлять питання перед керівництвом банку про доцільність (чи недоцільність) кредитування клієнта. Повний пакет необхідних документів для надання кредиту передають до юридичного управління.

Юридичне управління готує свій висновок, де відображаються такі основні моменти:

відповідність статутних документів чинному законодавству України;

наявність ліцензії, дозволів та інших документів для здійснення основної діяльності, для якої береться кредит;

повнота та правильність оформлення документів щодо забезпечення кредиту.

Після отримання висновку від юридичного управління фахівець передає документи службі безпеки банку, яка, в свою чергу, перевіряє їх й готує свій висновок. У ньому відображаються такі основні моменти: оригінальність реєстраційних документів, інформація щодо засновників та керуючих осіб позичальника, а також структурних підрозділів – дочірніх підприємств, філій та ін., інформація про раніше отримані позичальником кредити, своєчасність їх погашення та сплату процентів тощо.

Фахівець залучає спеціалістів банку з оцінки майна, що пропонується як забезпечення за кредитом, де під час оцінювання застосовуються методи: витратний, аналоговий, дохідності.

Після детального вивчення документів та висновків до них юридичного управління служби безпеки банку і фахівець готують експертний висновок для винесення питання про надання кредиту на Кредитний комітет банку. Висновок містить:

короткий опис позичальника;

аналіз фінансового стану;

аналіз обороту коштів за рахунками;

аналіз основних показників діяльності фірми в динаміці – виручка, витрати, прибуток;

розрахунок та аналіз показників платоспроможності і фінансової стійкості;дебіторська заборгованість – реальність погашення;

кредиторська заборгованість – строк давності;

аналіз джерел погашення кредитної заборгованості;

економічний аналіз ефективності проекту, що кредитується;

забезпеченість кредиту.

Після рішення Кредитного комітету про надання кредиту, який оформлюється протоколом, фахівець формує основні розділи кредитної справи позичальника:

заява на надання кредиту;

засновницькі документи;

фінансово-економічна інформація;

заява на кредит, бізнес-план, контракти;

кредитний договір та додаткова угода до нього;

договір та документи із забезпечення кредиту;

документи з бухгалтерського обліку кредитних операцій (розрахунки нарахованих процентів, розпорядження, виписки з позичкового рахунка та ін.);

документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів;

копії протоколу Кредитного комітету;

інші документи, які стосуються надання кредиту.

Фахівець разом з працівником юридичного управління готує кредитний

договір у двох примірниках. Момент підписання договору із забезпечення повернення кредитних коштів регулюється умовами кредитного договору.

У разі необхідності нотаріального підтвердження договорів із забезпечення кредиту договори готує нотаріус.

Оформлення договорів застави здійснюється відповідно до положень Закону України «Про заставу». Страхування заставленого майна позичальник здійснює у страховій компанії за згодою банку. Протягом терміну дії кредитного договору за ініціативою будь-якої із сторін кредитного договору може ставитись питання про зміни умов кредитування.

Зміни умов кредитного договору з боку позичальника здійснюються на підставі обґрунтованого листа-клопотання (з додатком розрахунків, документів). Фахівець оцінює обґрунтованість та доцільність внесення змін в умови кредитного договору та надає свої висновки для розгляду в Кредитний комітет. Зміни умов кредитування фахівець оформлює додатковою угодою до кредитного договору.

У розпорядженні, яке економіст кредитного управління готує для бухгалтерії, вказуються такі дані:

балансовий рахунок (перші чотири цифри);

валюта, в якій необхідно відкрити рахунок;

назва позичальника;

реєстраційний номер позичальника за клієнтською базою даних банку;

код відповідального виконавця;

обов’язкові параметри для рахунка.

Розглянемо облікові процедури стосовно надання кредитів, відображення в обліку зобов’язань з кредитування та договорів за кредитними операціями:

1. При здійсненні кредитних операцій, а саме в день виникнення у банку зобов’язання з кредитування, установи банку обліковують суму зобов’язання на відповідних позабалансових рахунках.

2. Датою здійснення кредитної операції є дата укладення (підписання) кредитного договору (у разі, якщо у кредитному договорі відсутні відкладальні умови щодо надання кредиту).

Якщо на дату операції (у день виникнення в установи банку зобов’язання з кредитування) кредит надається в повній сумі, то зобов’язання з кредитування за позабалансовим рахунком не відображається.

3. Зобов’язання з кредитування установа банку визнає за позабалансовими рахунками до часу його погашення, закінчення строку виконання або строку дії договору на підставі розпорядження, наданого відповідальним працівником кредитної служби або працівником, який виконує зазначені функції, з обов’язковим зазначенням виду зобов’язання: ризикові зобов’язання та / або зобов’язання, за якими банк ризику не несе.

4. Установа банку списує відповідні суми зобов’язання з позабалан­сових рахунків у разі часткового (повного) виконання зобов’язання з кредитування, у разі припинення дії договору.

5. У разі укладання договору мультивалютної кредитної лінії установа банку обліковує зобов’язання з кредитування за позабалансовим рахунком у розмірі та валюті ліміту кредитної лінії, визначених договором кредитної лінії.

6. Облік договорів за кредитними операціями здійснюється за аналітичним рахунком позабалансового рахунка №9819 „Інші цінності і документи” в умовній оцінці одна гривня.

Порядок забезпечення реєстрації та збереження договорів за кредитними операціями визначений окремими локальними нормативно-правовими актами банку.

Відображення в обліку за позабалансовими рахунками зобов’язань з

кредитування та договорів за кредитними операціями наведено в табл. 7.1.

Таблиця 7.1


6574753937243111.html
6574812338130850.html
    PR.RU™