Тема 12. Аналіз підприємницького ризику

Оцінка впливу інфляції

На практиці існує 2 підходи до оцінки інфляційного обезцінювання:

1) через приведення даних звітного року до реальної купівельної здатності базового чи минулого року;

2) приведення даних в поточні ціни

В першу чергу коректується актив балансу, тобто те чим реально володіє підприємство. Відповідповідно до зміни загальної суми активу змінюється пасив підприємства (в першу чергу нерозподілений прибуток).

Коректуванню по індексу інфляції підлягають лише так звані “негрошові” статті фінансової звітності. (основні засоби, нематеріальні активи, виробничі запаси, готова продукція, незавершене виробництво).

“Грошові” статті балансу (грошові кошти, дебіторська заборгованість та ін.) коректуванню за інфляцією не підлягають.

Найбільш розповсюджений метод коректування по інфляції:

Pt = ∑Pіt * It / I (11.1)

Де, It – індекс цін на момент придбання активу, І – індекс цін, Pit – номінальна ціна активу.

Індекс цін = (сукупна вартість товарів та послуг у цінах періоду, що ми аналізуємо) / (сукупна вартість аналогічного товару у цінах базового періоду).

Метод оцінки зміни загального рівня цін полягає в тому, що різні статі фінансового балансу розраховуються в грошових одиницях фінансової купівельної здатності (без оцінки структури активу).

Відповідно до «Податкового кодексу України» платники податку на прибуток всіх форм власності мають право проводити переоцінку об’єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

Кі = [I(а-1) - 10]:100, (11.2)

де І(а-1) – індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.

П(С)БО 22 «Вплив інфляції» визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції. Статті фінансової звітності які піддають коректуванню (тобто ті статті значення яких не відповідає реальній їх вартості на момент складання звітності) помножуються на коефіцієнт коригування, тобто приводяться до поточних цін.Коефіцієнт коригування - відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності.Під ризиком розуміють ймовірність або загрозу втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоодержання прибутку/доходу або появу додаткових витрат в результаті діяльності.

В процесі діяльності може виникати підприємницький ризик, який поділяється на такі види ризиків:

1) виробничий

2) комерційний

3) фінансовий (для підприємств-кредиторів)

4) інвестиційний

ринковий.

В залежності від міри виникнення ризику є:

1) систематичні

2) несистематичні.

Підприємницький ризик – ризик діяльності компанії, який обумовлений характером бізнесу (цінова політика, помилки менеджменту, зміни ціни на ГП, неправильно вибраний виробничий проект).

Виробничий ризик пов’язаний з виробництвом продукції. Причини виникнення ризику:

- можливе зниження передбаченої кількості виробництва

- зростання матеріальних витрат

- різні страйки

- помилки менеджерів

- зменшення попиту на продукцію

- підвищення відрахувань та величини податків

Комерційний ризик виникає в процесі реалізації вже готових товарів.

Причини комерційних ризиків:

- кількість виручки

- непередбачене зростання або зничення кількості реалізації

- зміна смаку клієнтів

- сезонні коливання

- механізм ціноутворення

- попит і пропозиція

- точка рівноваги.

Фінансовий чи кредитний ризик виникає в сфері відносин підприємства з бюджетними установами та іншими фінансово-кредитними установами. Приклад: взяття позики - неспроможність віддати кредит.

Інвестиційний ризик пов’язаний з неправильним вкладенням коштів в різноманітні портфелі ЦП, пов’язані з обезціненням інвестиційного портфелю.

До несистематичних ризиків відносять усі види ризиків, які пов’язані з діяльністю підприємства та кремих його контрагентів (покупців, постачальників та ін.).

Систематичний ризик пов'язаний з загальним ризиком в економіці – фінансова криза, загальна зміна законодавства, зміна монетарної та фіскальної політики держави та ін.

Виділяють 5 основних областей ризику діяльності:

1) безризикова область

2) область мінімального ризику

3) область підвищеного ризику

4) область критичного ризику

5) область неприпустимого ризику.

Ризик можна оцінити не тільки якісно, але і кількісно.

КІлькісний аналіз ризику – число визначеного ризику в цілому на підставі ряду методів:

1) статистичний

2) метод аналізу доцільності витрат

3) метод експертних оцінок

4) метод використання аналогів.

Суть статистичного методу в тому, що вивчається статистика витрат і доходів, які мали місце на даному виробництві.

Статистичний метод базується на теорії імовірності. Він проводиться на базі варіації, дисперсії та середньоквадратичне відхилення.

Дисперсія = ∑ (ЕРі – ЕР)2 * Рі (12.1)

Де ЕРі – значення економічної рентабельності в і-му періоді (і-го підприємства, і-того цінного паперу), ЕР – середньозважене значення економічної рентабельності:

ЕР = ∑ ЕРі * Рі (12.2)

Рі – ймовірність настання випадку коли економічно рентабельність дорівнює ЕРі.

Середньоквадратичне відхилення:

(12.3)

Рівень ризику відхилення фактичного значення від очікуваного чи стандартного значення можна вважати рівним значенню варіації, тобто

В = СКВ / ЕР * 100% (12.4)

Метод експертних оцінок базується на анкетуванні спеціалістів-експертів. Анкети потім обробляються статистично.

Метод використання аналогів полягає у пошуку подібного підприємства або подібної ризикової ситуації між явищами, котрі ми аналізуємо.

Способи зниження ризику.

- моніторинг політико-правових та економічних процесів та їх впливу на інвестиційну діяльність підприємства

- комплексний аналіз інвестицій

- прогноз ризику

- прогноз інфляційних процесів

- інформаційо-аналітичне забезпечення рішень по управлінню ризиками

- керування ризиками (відгородження від ризиків) за допомогою певних засобів

- самострахування за рахунок резервних коштів.


6483244908279303.html
6483304553475860.html
    PR.RU™