Тема 14. Ринок факторів виробництва: ринок капіталу

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Поняття “заробітної плати”. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Граничний виграш виробника від найманої праці. Обґрунтування рішення про наймання робітників за умови максимізації прибутку виробником. Попит окремого виробника на працю. Формування галузевого та ринкового попиту на працю.

Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Ринкова пропозиція послуг праці. Диференціація заробітної плати. Попит монополії на працю і монопольна рівновага. Монопсонічний та олігополістичний ринки праці, їх особливості.

Монопольна влада продавців праці. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Дискримінація на ринках робочої сили.

Капітал як ресурс тривалого використання, форми капіталу. Рух капіталу і капітальні фонди. Поняття позичкового процента. Вплив ставки позичкового процента на короткострокові інвестиційні проекти підприємців. Обґрунтування інвестиційних рішень у тривалому періоді.

Часова перевага як економічна категорія. Ефекти зміни доходу й заміщення в результаті зміни ставки позичкового процента.

Вплив зміни ставки на рівноважний обсяг підприємницьких інвестицій. Поняття поточної, або дисконтової вартості, методика її обчислення. Поточна вартість і ринкова ціна основних фондів. Обґрунтування інвестиційних рішень щодо придбання основних фондів. Ризик в інвестуванні та оцінка надійності вкладень.

Тема 15. Загальна ринкова рівновага

Часткова і загальна рівновага. Припущення загальної рівноваги. Критерії оптимальності розподілу ресурсів. Коробка Еджуорта в обміні. Задача максимізації корисності. Коробка Еджуорта у виробництві. Задача мінімізації витрат (максимізації випуску).

Тема 16. Економіка добробуту. Парето-оптимальність

Фундаментальні теореми економіки добробуту. Економічна теорія добробуту. Підходи до справедливості в алокаційній функції держави. Оптимум за Парето в обміні і виробництві. Контрактна крива. Гранична норма трансформації. Закон Вальраса. Модель рівноваги за Вальрасом.


6482074186860080.html
6482106850570831.html
    PR.RU™