Павич М. //Зарубіжні письменники [Текст] : в 2 т. : энцикл. довід. / ред. Н. Михальської, Б. Щавурського. - Т. : Навч. кн.-Богдан, 2005 - . Т. 1 : А-К. - 824 с. : портр

Семінарський модуль

Семінарське заняття № 1

Міф і неоміф у сучасній літературі

1. Осбливості сучасної неоміфологічногої свідомості (за проф. В. Руднєвим) в літературі. Міф і сучасна література. Поняття про неоміф.

2. Втілення рис неоміфологізму у творі Ф. Дюрренматта «Мінотавр»

3. Образи біблійної міфології в оповіданні та Ф. Дюрренматта «Містер Ч у відпустці»

Література:

1. Миф. Неомиф. Неомифологическое сознание (статьи)/ Руднев В. Словарь культуры ХХ века. – М., 2002.

2. Волощук Є. Фрідріх Дюрренматт/Зарубіжна драма ХХ століття – К., 2003. – С142-150.

3. Сайт творчества В.Пелевина.www.pelevin.nov.ru/texts

4. Творчество Л.Петрушевской – интернетресурсы

5. Нев’ярович Н.Ю. Рецепція міфу в літературі ХХ століття. Зарубіжна література та культура ХХ століття – Херсон, 2003. – С.19-15

Семінарське заняття № 2

Інтертекстуальна природа сучасної прози

1. Поняття про інтертекстуальність у сучасному літератрознавстві. Інтертекстуальна природа сучасної прози (на прикладах прочитаних творів)

2. Інтертекстуальні образи у творах Л. Петрушевської «Казка про годинник» та «Кошеня Господа Бога»,

3. Специфіка інтертекстуальних образів у оповіданні Л. Петрушевської «Дівчина-Ніс»

4. «Світ як текст» у оповіданні Х.Л. Борхеса «Вавілонська бібліотека».

Література

1. Интертекстуальность. – Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М., 2001

2. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. – М., 1998

3. Кристева Ю.«Бахтин: слово, диалог и роман» (1967) (интернетресурс)

4. Невярович Н.Художественное значение интертекстуальных образов в литературе ХХ века. Зарубіжна література та культура ХХ століття – Херсон, 2003. – С.26-36.

Семінарське заняття № 3

Новаторський характер творчості Дж. Фаулза

1. Дж. Фаулз і сучасний постмодерністський роман Англії. Проблема творчого методу митця. Жанрова та проблемно-тематична своєрідність творчості.

2. Новаторський характер роману «Жінка французького лейтенанта»: особливості сюжету й композиції. Віріативність фіналу.

3. Особливості характеротворення у романі. Ідейно-художне значення образів Сари, Ернестіни та Чарльза.

4. Історія і сучасність в романі. «Вікторіанський роман» як форма стилізації.

5.Риси постмодерністської поетики.

Література:

1. Затонский Д.В. Интермедия: Кому понадобились викторианцы, или Магия открытых финалов // Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об известном коловращении изящных и неизящных искусств. – Харьков-М., 2000.

2. Арнольд И.В., Дьяконова Н.Я. Авторский комментарий в романе Джона Фаулза «Женщина французского лейтенатна» //Изв. АН СССр, 1985. ––Т.44 №5. Серия Лит. И яз.

3. Долинин А. Паломничество Чарльза Смитсона: ( О романе Дж.Фаулза «Подруга французского лейтенанта») // Изв. АН СССр, 1985. ––Т.44 №5. Серия Лит. И яз.

4. Михальська Н.П. Джон Фаулз // Зарубіжні письменники. Бібліографічний словник. Ч.2. – Тернопіль, 2006

Семінарське заняття № 4

Новаторський характер прози М. Павича

1. Творчість М.Павича в контексті літератури постмодернізму

2. Роман М. Павича «Хозарський словник» як постмодерністський роман.Структура «роману-лексикону у 100 000 слів». Принцип гіпертексту ту творі. Основні сюжетні лінії роману. Концепція історії у творі.

3. Тема «митець і творчість» у творчості М. Павича. Ідейно-художній аналіз повісті «Домаскін».

Література:

1. Ю.І. Ковбасенко. Архіпелаг "Павич", острів "Дамаскин"(2003)// «Тема» 2003 Інтернет-ресурс. Режим доступу:http://www.ae-lib.org.ua/texts/kovbasenko__pavic__ua.htm (законспектувати статтю)

Павич М. //Зарубіжні письменники [Текст] : в 2 т. : энцикл. довід. / ред. Н. Михальської, Б. Щавурського. - Т. : Навч. кн.-Богдан, 2005 - . Т. 1 : А-К. - 824 с. : портр.

Самостійний модуль:

1. Опрацювати тему: Особливості характерів головних персонажів в романі Дж. Фаулза «Жінка французького лейтенанта»

Література:

Н. Киреева. Постмодернизм в зарубежной литературе.- М., 2004

Форма опрацювання: Конспект статті с. 62-66.

2. Поглибити знання з теми: Образ книги в сучасній зарубіжній літературі.

Література:

Невярович Н. Зарубіжна література і культура. – Херсон, 2003.

Форма опрацювання:конспект статті. С. 37-45

3.Дослідити проблему «особливості сучасної американської прози»

Література: Висоцька Н. «Сучасна проза США: зріз на порубіжжі століть» // Американська література на рубежі століть К., 2004 – С.65-89.

Форма опрацювання: скласти тези до наукової доповіді

4.Проаналізувати особливості твору поету-концептуаліста Т.Кібірова (або за вибором студента)

Література: інтернетресурси.

Форма опрацювання: текст віршу та його аналіз.

Питання підсумкового контролю

І МОДУЛЯ

1. Поезія і проза. Принципи прози ХХ століття (за поф. В. Руднєвим):

2. Література і міф як проблема сучасного літературознавства

3. Неоміфологізм як категорія сучасного літературознавства. Неоміфологічна свідомість.

4. Принцип неоміфологізму у оповіданні Т. Толстої «Серафим».

5. Інтертекстуальність як категорія сучасного літературознавства. Категорія інтертекстуальності у естетиці постмодернізму.

6. Інтертекстуальна природа образів у збірнику повістей В. Пєцуха «Плагиат» (інтертекстуальний аналіз повісті «Демонстрация возможностей»)

7. Поняття «метатексту» в сучасному літературознавстві. Образ «тексту» у сучасній художній літературі. Способи його репрезентації.

8. Принцип «текст у тексті» в романі В. Пелєвіна «Чапаєв і Пустота»

9. Інтертекстуальна природа роману У. Еко «Імя троянди»

10. Гіпертекст в романі М. Павича «Хозарський словник»

11. «Світ як текст» у оповіданні Х.Л. Борхеса «Вавілонська бібліотека».

12. Художні напрями, течії та школи в літературі в літературі ХХ століття.

13. Модернізм і постмодернізм: проблема співвідношення понять в сучасному літературознавстві.

14. Принципи постмодернізму в художній літературі рубежу ХХ-ХХІ століть.

15. Концептуалізм як течія постмодернізму в сучасній літературі. Риси концептуалізму в поезії Т. Кібірова та І. Іртєньєва.

16. Метареалізм (трансметареалізм) як течія сучасної російської літератури (В. Маканін «Андеграунд или Герой нашего ремени», О. Єрмаков «Знак зверя» або за вибором студента).

17. Новаторський характер роману «Жінка французького лейтенанта»: особливості сюжету й композиції, характеротворення.

18. Історія і сучасність в романі «Жінка французького лейтенанта». Стилізація вікторіанської доби.

19. Риси постмодерністської поетики роману «Жінка французького лейтенанта».

20. Проблема жанру та сюжетно-композиційні особливості роману Дж. Барнса «Історія світу у 10 ½ частинах».

21. Своєрідність концепції історії у романі Дж. Барнса «Історія світу у 10 ½ частинах». Тематика та проблематика твору

22. Риси постмодерністської поетики у романі Дж. Барнса «Історія світу у 10 ½ частинах».

23. М. Павич – письменник-новатор сучасної сербської літератури. Теми, проблеми творчості.

24. Художнє новаторство М. Павича в галузі жанру та структури сучасного роману (роман-лексикон, роман-клепсидра, роман-посібник з гадання, роман-путівник та ін.)

25. Роман «Хозарський словник»: своєрідність жанру роману-лексикону, структура роману, основні сюжетні лінії.

26. Принцип гіпертексту у романі «Хозарський словник». Постмодерністське потрактування історії.

27. Творчість М. Кундери у контексті проблем сучасної чеської літератури. Теми та проблеми творчості.

28. «Празька весна» 1968 р. та її політичні наслідки у творчій біографії М.Кундери та героїв його творів.

29. Трагічна доля чеської інтелігенції за часів тоталітаризму у романі «Нестерпна легкість буття».

30. Проблеми мистецького безсмертя у повісті «Дамаскін».

31. Школа чорного гумору як предтеча постмодернізму в сучасній американській літературі. Представники та їх художні здобутки.

32. Особистість і система у романі К. Кізі «Політ над гніздом зозулі». Мотив божевілля у романі. Гротеск та абсурд у творі.

33. Творча еволюція Т. Пінчона: від «чорного гумору – до поетики постмодернізму. Принцип «ентропії» однойменному оповідання Т. Пінчона (оп. Ентропія).

34. Особливості сучасної американської прози (за ст. проф. Н.Висоцької)

35. Осбливості сучасної неоміфологічногої свідомості (за проф. В. Руднєвим) в літературі. Міф і сучасна література. Поняття про неоміф.

36. Втілення рис неоміфологізму у творі Ф. Дюрренматта «Мінотавр»

37. Образи біблійної міфології в оповіданні та Ф. Дюрренматта «Містер Ч у відпустці».

38. Інтертекстуальні образи у творах Л. Петрушевської «Казка про годинник» та «Кошеня Господа Бога».

39. Специфіка інтертекстуальних образів у оповіданні Л. Петрушевської «Дівчина-Ніс».

40. Художнє значення образу «тексту» «Поетики» Арістотеля у романі «Ім’я троянди»У.Еко. Інтертекстуальна природа постмодерністського роману.


6480037193211740.html
6480109604066701.html
    PR.RU™