ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ

Контрольні питання складені з урахуванням освітньо-кваліфікаційних вимог щодо підготовки фахівців-правознавців (бакалаврів, спеціалістів). При формуванні переліку контрольних питань враховано „Програму складання кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір отримати Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю”, затверджену протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України при Кабінеті Міністрів України від 1 жовтня 1999 р. N 6/2 та „Методичні рекомендації та орієнтовні питання з юридичних дисциплін для підготовки кандидатів на посаду судді, що призначається вперше, і перевірки їх професійних знань у Вищій раді юстиції” затверджені рішенням Вищої ради юстиції від 05.11.2003 № 689.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Історичні передумови виникнення і розвитку еколого-правових норм та формування системи екологічного права.

2. Поняття екологічного права, його функції і місце в системі права України.

3. Екологічні функції держави та права.

4. Основні напрями державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних об’єктів та забезпечення екологічної безпеки.

5. Зміст і види суспільних відносин, що регулюються екологічним правом.

6. Об’єкти та суб’єкти екологічного права.

7. Методи правового регулювання екологічних правовідносин.

8. Принципи екологічного права, їх законодавче закріплення.

9. Система екологічного права.

10. Взаємозв’язок екологічних правовідносин з цивільно-правовими, управлінськими, фінансовими та іншими правовідносинами. Міжгалузеві інститути в системі екологічного законодавства.

11. Поняття та система джерел екологічного права.

12. Конституція України – основне джерело екологічного права.

13. Конституційні засади екологічного права.

14. Конституційні засади права на безпечне довкілля. Право на екологічну інформацію.

15. Місце міжнародно-правових документів в системі джерел національного екологічного права.

16. Загальна характеристика Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та його місце в системі джерел екологічного права.

17. Еколого-правові нормативні акти, що видаються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

18. Значення і роль рішень Конституційного суду України, практики загальних та спеціалізованих судів у регулюванні екологічних правовідносин.

19. Уніфікація та диференціація джерел екологічного права. Проблеми кодифікації екологічного законодавства України.

20. Право власності на природні об’єкти за Конституцією України.

21. Поняття, зміст права власності на природні об’єкти та форми власності на них: їх законодавче закріплення.

22. Права і обов’язки власників природних об’єктів. Особливості “соціалізованого” права власності на природні ресурси.

23. Право власності Українського народу на природні об’єкти.

24. Право державної та комунальної власності на природні об’єкти.

25. Право приватної власності на природні об’єкти.

26. Виникнення, зміна та припинення права власності на природні об’єкти.

27. Поняття, зміст і принципи права природокористування.

28. Об’єкти та суб’єкти права природокористування.

29. Користування природними ресурсами на умовах оренди.

30. Права та обов’язки природокористувачів, їх законодавче закріплення.

31. Виникнення, зміна та припинення права природокористування.

32. Поняття та види угод з природними об’єктами.

33. Платність природокористування та правове регулювання плати за забруднення довкілля.

34. Відповідальність за протизаконні угоди з природними об’єктами та правові наслідки їх самовільного використання.

35. Система та повноваження органів загальної та спеціальної компетенції в галузі екології.

36. Екологічні функції правоохоронних органів.

37. Правове регулювання екологічного прогнозування та планування. Правове забезпечення екологічного моніторингу.

38. Облік природних ресурсів і ведення природноресурсових кадастрів.

39. Правове забезпечення екологічного контролю.

40. Правові форми екологічної експертизи.

41. Екологічні права та обов’язки громадян.

42. Правові форми участі громадськості в охороні навколишнього природного середовища.

43. Право громадян та юридичних осіб на отримання екологічної інформації.

44. Правове забезпечення екологічної безпеки.

45. Загальна характеристика економіко-правового механізму в галузі екології.

46. Правова характеристика зони надзвичайної екологічної ситуації. Правовий статус територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

47. Загальна характеристика вирішення спорів у галузі екології.

48. Юридична відповідальність за екологічним законодавством України.

49. Поняття, класифікація та види екологічних правопорушень.

50. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

51. Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну екологічним правопорушенням.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

52. Система земельного права та законодавства.

53. Поняття та види земельних правовідносин, їх об’єкти та суб’єкти.

54. Суб'єкти права власності на землю: їх права, обов'язки. Захист права власності на землю.

55. Право приватної власності на землю. Порядок і умови отримання землі у приватну власність.

56. Позбавлення права власності на землю і права користування землею.

57. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх вирішення.

58. Плата за землю.

59. Порядок надання земельних ділянок.

60. Надання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.

61. Вилучення земельних ділянок: порядок, умови. Розгляд спорів з цих питань.

62. Відшкодування збитків у зв'язку з вилученням земельних ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу відшкодування збитків.

63. Використання земель сільськогосподарського призначення.

64. Правове регулювання використання землі фермерськими господарствами.

65. Правове регулювання використання земель для ведення особистого селянського господарства.

66. Правове регулювання колективного використання землі громадянами.

67. Правовий режим земель житлової та громадської забудови.

68. Правове регулювання оренди землі.

69. Право земельного сервітуту. Юридичне значення та зміст правил добросусідства.

70. Юридичні гарантії охорони земель.

71. Загальна характеристика права водокористування.

72. Водокористування: суб'єкти, види і порядок. Умови скидання зворотних вод у водні об'єкти.

73. Права та обов’язки водокористувачів.

74. Правове регулювання використання водойм в Україні. Оренда водних об’єктів.

75. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.

76. Правова охорона вод від засмічення, забруднення та виснаження.

77. Вирішення спорів з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

78. Відповідальність за порушення водного законодавства.

79. Правове регулювання використання надр в Україні.

80. Надання надр у користування, права і обов'язки користувачів надр.

81. Правове регулювання добування корисних копалин. Плата за користування надрами.

82. Вирішення спорів з питань користування надрами.

83. Надра як об’єкт адміністративно-правової та кримінально-правової охорони.

84. Особливості користування природними ресурсами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

85. Види права власності на об’єкти рослинного світу.

86. Правова характеристика охорони та використання рослинного світу. Зелена книга України.

87. Правове регулювання використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісогосподарського призначення.

88. Правове регулювання заготівлі деревини та побічних лісних користувань.

89. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду, заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшкодування.

90. Особливості обчислення розміру шкоди, заподіяної об’єктам рослинного світу та лісовому господарству підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

91. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

92. Право користування тваринним світом, його об’єкти та суб’єкти.

93. Поняття та види полювання. Правове регулювання мисливського господарства та полювання.

94. Поняття та види рибальства. Правове регулювання рибальства.

95. Тваринний світ як об’єкт адміністративно-правової та кримінально-правової охорони.

96. Майнова відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ.

97. Правова охорона рідкісних та тих, що знаходяться під загрозою зникнення видів тварин та рослин. Юридичне значення Червоної книги України.

98. Правове регулювання відносин у галузі охорони та використання атмосферного повітря.

99. Правове регулювання нормування забруднення атмосферного повітря. Попередження забруднення атмосферного повітря.

100. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання та інших шкідливих впливів, відшкодування завданої шкоди.

101. Атмосферне повітря як об’єкт адміністративно-правової та кримінально-правової охорони.

102. Правовий режим об’єктів і територій природно-заповідного фонду.

103. Правове, економічне, наукове та організаційне забезпечення функціонування національної екологічної мережі.

104. Правова охорона довкілля від забруднення промисловими, побутовими та радіаційними відходами.

105. Правова охорона довкілля в населених пунктах.

106. Екологічна безпека транспортних засобів. Програма забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів.

107. Правова охорона навколишнього природного середовища в агропромисловому комплексі.

108. Екологічні вимоги до оборонних об'єктів і військової діяльності.

109. Міжнародно-правова охорона довкілля. Значення міжнародних конвенцій.

110. Принципи міжнародного екологічного права та їх співвідношення із принципами сталого розвитку.

111. Міжнародна відповідальність у сфері охорони навколишнього природного середовища.

112. Співпраця правоохоронних органів України із Інтерполом і поліцейськими установами інших країн для забезпечення дотримання екологічного законодавства.

113. Міжнародні форми співробітництва в галузі охорони довкілля.

114. Міжнародні конференції по охороні навколишнього природного середовища та їх рішення.


Розділ IV. Розподіл навчального часу за розділами,

темами і видами навчальних занять (стаціонар)

Номери та найменування розділів і тем Всього годин занять З них Заняття під керівництвом викладача
Під керівництвом викладача Самостійні заняття Лекції Практичні заняття Семінарські заняття Лабораторні заняття
Розділ 1. Загальна частина
Основи екологічного права
Джерела екологічного права
Право власності на природні об'єкти
Право природокористування
Екологічне управління
Екологічні права та обов’язки громадян
Правове регулювання реалізації екологічного контролю, екологічної експертизи та екологічного аудиту
Право екологічної безпеки. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації
Економіко-правовий механізм в галузі екології
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
Розділ 2. Особлива частина
Правове регулювання охорони і використання земель
Правове регулювання охорони і використання вод
Правове регулювання охорони і використання надр
Правове регулювання охорони і використання рослинного світу
Правове регулювання охорони і використання тваринного світу
Правове регулювання охорони і використання атмосферного повітря
Правовий режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Правова охорона довкілля в промисловості
Правова охорона довкілля в агропромисловому комплексі
Правова охорона довкілля на військових об’єктах
Правова охорона довкілля в населених пунктах
Розділ 3. Спеціальна частина
Міжнародне екологічне право
Екологічне законодавство зарубіжних країн та міжнародних організацій 2,5 0,5 0,5
Міжнародно-правова охорона довкілля 3,5 1,5 0,5
Всього

Розподіл навчального часу за розділами,

темами і видами навчальних занять (заочне навчання 3-х річний термін навчання)

Номери та найменування розділів і тем Всього годин занять З них Заняття під керівництвом викладача
Під керівництвом викладача Самостійні заняття Лекції Практичні заняття Семінарські заняття Лабораторні заняття
Розділ 1. Загальна частина
Основи екологічного права
Джерела екологічного права
Право власності на природні об'єкти
Право природокористування
Екологічне управління 0,5 6,5 0,5
Екологічні права та обов’язки громадян
Правове регулювання реалізації екологічного контролю, екологічної експертизи та екологічного аудиту
Право екологічної безпеки. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації
Економіко-правовий механізм в галузі екології
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
Розділ 2. Особлива частина
Правове регулювання охорони і використання земель
Правове регулювання охорони і використання вод
Правове регулювання охорони і використання надр
Правове регулювання охорони і використання рослинного світу
Правове регулювання охорони і використання тваринного світу
Правове регулювання охорони і використання атмосферного повітря
Правовий режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Правова охорона довкілля в промисловості
Правова охорона довкілля в агропромисловому комплексі
Правова охорона довкілля на військових об’єктах
Правова охорона довкілля в населених пунктах
Розділ 3. Спеціальна частина
Міжнародне екологічне право 0,5 3,5 0,5
Екологічне законодавство зарубіжних країн та міжнародних організацій 2,5 2,5
Міжнародно-правова охорона довкілля 3,5 3,5
Всього

Розподіл навчального часу за розділами,

темами і видами навчальних занять (заочне навчання 4-х та 5-ти річний термін навчання)

Номери та найменування розділів і тем Всього годин занять З них Заняття під керівництвом викладача
Під керівництвом викладача Самостійні заняття Лекції Практичні заняття Семінарські заняття Лабораторні заняття
Розділ 1. Загальна частина
Основи екологічного права
Джерела екологічного права
Право власності на природні об'єкти
Право природокористування
Екологічне управління
Екологічні права та обов’язки громадян
Правове регулювання реалізації екологічного контролю, екологічної експертизи та екологічного аудиту
Право екологічної безпеки. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації
Економіко-правовий механізм в галузі екології
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
Розділ 2. Особлива частина
Правове регулювання охорони і використання земель
Правове регулювання охорони і використання вод
Правове регулювання охорони і використання надр
Правове регулювання охорони і використання рослинного світу
Правове регулювання охорони і використання тваринного світу
Правове регулювання охорони і використання атмосферного повітря
Правовий режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Правова охорона довкілля в промисловості
Правова охорона довкілля в агропромисловому комплексі
Правова охорона довкілля на військових об’єктах
Правова охорона довкілля в населених пунктах
Розділ 3. Спеціальна частина
Міжнародне екологічне право
Екологічне законодавство зарубіжних країн та міжнародних організацій 2,5 2,5
Міжнародно-правова охорона довкілля 3,5 3,5
Всього

Начальник кафедри

полковник міліції Гоц В.Я. //


6477643120405943.html
6477730822361259.html
    PR.RU™