СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

В період начитки лекційного матеріалу в установочній сесії студенти заочної форми навчання отримують інформацію щодо змісту дисципліни, порядок її вивчення та звітність. В цей же період вони знайомляться з методичними матеріалами щодо їх самостійної роботи над навчальним матеріалом курсу.

Для самостійного вивчення навчального матеріалу дисципліни „Цивільний захист” у міжсесійний період студент отримує завдання, яке складається з двох частин.

Перша частина передбачає опрацювання теоретичного матеріалу дисципліни. Студент, користуючись рекомендованою літературою та іншими джерелами інформації, вивчає навчальний матеріал згідно змісту робочої навчальної програми (див. розділ ІІ методичних матеріалів) та в стислій формі фіксує основні його положення у робочому зошиті, створюючи таким чином конспект опрацьованого матеріалу.

Друга частина – це індивідуальне (домашнє) контрольне розрахункове завдання, зміст якого такий.

Місцевість, що показана на схемі (див. додаток) може опинитися у зоні сильних зруйнувань землетрусом.

В залежності від варіанту завдання треба виявити та оцінити обстановку на підприємстві, підрозділи якого розташовані в населених пунктах БЕЛЬЦИ, САДИ і ДАЧІ, оцінити збитки від негативної події та запропонувати раціональні дії щодо їх зменшення.

Вихідні дані:

Приміщення під головний офіс фірма орендує на першому поверсі цегляної будівлі залізничної станції БЕЛЬЦИ. Відстань від місця відстою вантажних потягів до офісу – 400 м.

Розташування хімічно небезпечних об’єктів, ядерної електростанції, водосховища та цистерн з пропаном показано на схемі у додатку до завдання.

Маса пропану в ємностях, що знаходяться на залізничній станції БЕЛЬЦИ, становить N·10 т, а запаси води у водосховищі – N·10 млн. м3, висота верхнього та нижнього б’єфів водосховища відповідно становлять: 176 + (N+10) м та 176 м, де N – номер, за яким прізвище студента занесено до списку навчальної групи.

Гребля водосховища – бетонна гравітаційна.

Метеорологічні умови для проведення розрахунків такі:· напрям вітру у приземному шарі атмосфери, градуси – номер студента за порядком у списку навчальної групи, помножений на 10. Наприклад, номер за порядком у списку навчальної групи студента – 17, тоді напрям вітру буде 17·10 = 170о;

· швидкість вітру на висоті 1 м та 10 м, – 3 м/с;

· температура повітря – реальна на час виконання розрахунків;

· температура ґрунту – реальна на час виконання розрахунків;

· ступінь вертикальної стійкості повітря студент визначає самостійно за методикою, що наведена у підручнику [Шоботов В.М. Цивільна оборона. Навчальний посібник.–К.: ”Центр навчальної літератури”, 2004.– 439 с.];

Відсоток радіоактивних матеріалів, що викинуто із зруйнованого ядерного реактору у довкілля – 50%;

Кожен студент згідно номеру, за яким позначено його прізвище у журналі поточної успішності (електронному чи паперовому), опрацьовує свій варіант завдання, для якого джерелом надзвичайної ситуації є один певний небезпечний об’єкт. Якщо його номер у списку прізвищ, що наведений у журналі поточної успішності групи:

1 – 6 – надзвичайна ситуація в районах розташування офісу та підрозділів фірми утворюється в наслідок зруйнування атомної електростанції;

7 – 12 – надзвичайна ситуація в районах розташування офісу та підрозділів фірми утворюється в наслідок катастрофічного затоплення як наслідок зруйнування греблі водосховища;

13 – 18 – надзвичайна ситуація в районах розташування офісу та підрозділів фірми утворюється в наслідок вибуху пропано-повітряної суміші на залізничній станції;

19 – 24 – надзвичайна ситуація в районах розташування офісу та підрозділів фірми утворюється в наслідок зруйнування приміщень підприємства землетрусом;


6475692414952428.html
6475737748934347.html
    PR.RU™