Поняття самостійності бюджету

Із 1990 р. в Україні розпочався процес становлення сис­теми самостійних місцевих бюджетів, здійснення на новій ос­нові їхніх видатків, запровадження нових способів формуван­ня доходів.

Система місцевих бюджетів- сукупність самостійних місцевих бюджетів, які не включаються до складу державного бюджету і один до одного.

Система місцевих бюджетів включає два види бюджетів:

• бюджети територіальних громад та інших органів міс­цевого самоврядування;

• бюджети державних утворень, які є суб'єктами феде­рацій (наприклад, бюджети земель у ФРН, штатів у США, суб'єктів федерацій у Російській Федерації).

В унітарних країнах поняття місцеві бюджети збіга­ється з поняттям бюджети місцевого самоврядування У фе­деративних державах використо-вується два види місцевих бюджетів. Україна є унітарною країною. Тому тут місцевими бюджетами слід вважати бюджети органів місцевого само­врядування.

Конституція України не визначила характеру респуб­ліканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів. Але їх, безумовно, слід вважати місце­вими, оскільки у правовій унітарній державі може бути лише одиндержавний бюджет - бюджет центрального уряду.

Місцевий бюджет може розглядатися в трьох аспектах:

• по-перше, це правовий акт, згідно з яким виконавчі органи влади отримують легітимне право на розпорядження певними фондами грошових ресурсів;

• по-друге, це план (кошторис) видатків і доходів від­повідного місцевого органу влади чи самоврядування;

• по-третє, це економічна категорія, оскільки бюджет є закономірним економічним атрибутом будь-якої само­стійної територіальної одиниці, наділеної відповідним правовим статусом.

В Україні існує система так званих зведених бюджетів. Вони використовуються в процесі бюджетного планування та бюджетного регулювання.

До місцевих зведених бюджетівв Україні відносять:

• бюджет Автономної Республіки Крим;

• бюджет області;

• бюджет міста з районним поділом;

• бюджет району.

Бюджет Автономної Республіки Кримоб'єднує респуб­ліканський бюджет автономії та бюджети районів і міст рес­публіканського підпорядкування цієї автономії.Бюджет областіскладається з обласного бюджету та бюджетів районів і міст обласного підпорядкування.

Бюджет районуоб'єднує районний бюджет, бюджети міст районного підпорядкування, бюджети селищних і сільсь­ких рад.

Бюджет міста з районним поділомоб'єднує міський бюджет та бюджети районів у місті.

Зведений (консолідований) бюджет України-це суку­пність усіх бюджетів, що входять до складу державного та мі­сцевих бюджетів.


6475286197771701.html
6475359161329398.html
    PR.RU™